Cestovná kancelária - Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky CK TRANSTIP, s. r. o., pre účasť na zájazdoch pre kolektívy

I. Objednanie zájazdu
1. CK TRANSTIP, s. r. o., (ďalej len CK) organizuje zájazdy na základe písomnej objednávky objednávateľa (škola, podnik, organizácia a pod.). Objednávka zájazdu musí obsahovať najmä tieto náležitosti - názov zájazdu, termín, cenu, rozsah služieb, počet účastníkov, podpis kompetentného zástupcu a kontaktné údaje. Objednávka nemusí obsahovať niektoré z uvedených náležitostí, ak sú tieto jasné a nespochybniteľné z písomnej komunikácie medzi CK a klientom.
2. Objednaním zájazdu objednávateľ zároveň vyjadruje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
3. Po obdržaní objednávky a zabezpečení jednotlivých služieb CK pošle objednávateľovi písomné potvrdenie objednávky. Objednávka, potvrdenie objednávky cestovnou kanceláriou a Všeobecné obchodné podmienky spolu tvoria zmluvu o zájazde.
4. CK ponúka možnosť úhrady vstupného do jednotlivých objektov na zájazde naším sprievodcom. Objednaním tejto služby sa objednávateľ zaväzuje uhradiť vstupné po zájazde do 14 dní od obdržania vyúčtovania, a to podľa skutočných nákladov na vstupné na zájazde po prepočte kurzom, za aký CK nakupovala valuty na zájazd (CZK, PLN, HUF ...). Poplatok za túto službu je 3 % a bude pripočítaný k celkovej sume za zakúpené vstupenky.

II. Podmienky pre nástup na zájazd a platobné podmienky
1. Účasť na zájazde je podmienená dodržaním pokynov v časti I., uhradením ceny zájazdu, dostavením sa účastníkov na zájazd v stanovenom termíne a čase a s platnými cestovnými dokladmi. Niektoré krajiny vyžadujú platnosť cestovného dokladu ešte 3 mesiace po návrate (info: www.mzv.sk).
2. Objednávateľ môže uhradiť cenu zájazdu za všetkých svojich účastníkov zájazdu vcelku resp. môže požiadať CK aj o možnosť individuálneho spôsobu úhrady jednotlivými účastníkmi zájazdu. Cena viacdňových zájazdov má byť uhradená najmenej 30 dní pred odchodom a jednodňových zájazdov najmenej 14 dní pred odchodom. Úhrada v kratšom termíne, ako je uvedený, je možná len po dohode a s písomným súhlasom CK. Termín úhrady zálohy a doplatku sa určuje na každý zájazd individuálne podľa platobných podmienok hotelov, a tak v odôvodnených prípadoch môže CK požadovať úhradu viac ako 30 dní pred odchodom. Všetky školské zájazdy konané v období od 01.08. do 25.09. musia byť uhradené do 30.06.

III. Stornovacie podmienky
1. Zrušenie účasti na zájazde je objednávateľ resp. účastník povinný doručiť písomne. Rozhodujúci je dátum doručenia oznámenia do CK. Pre výpočet stornopoplatku sa do stanoveného počtu dní deň doručenia započítava a deň odchodu nezapočítava. Pri zrušení účasti je objednávateľ vždy povinný uhradiť skutočne vzniknuté náklady, minimálne však nasledujúce stornovacie poplatky:
• 70 % z ceny zájazdu pri zrušení účasti 26 a viac dní pred odchodom
• 85 % z ceny zájazdu pri zrušení účasti 16 až 25 dní pred odchodom
• 100 % z ceny zájazdu pri zrušení 0 až 15 dní pred odchodom
2. Pokiaľ boli ubytovacie a stravovacie služby už kompletne za skupinu uhradené, stornopoplatok je vždy 100 %
3. Ak sa klient v stanovený deň a hodinu nedostavil na určené miesto odchodu zájazdu alebo nemal platný cestovný doklad alebo bol vrátený z pasovo - colnej kontroly, má CK nárok na 100 % odškodnenie z ceny.

IV. Práva a povinnosti CK
1. Ak nastanú mimoriadne okolnosti, môže CK zájazd odložiť, zmeniť jeho program, trasu, druh dopravy, ubytovanie, prípadne zájazd zrušiť. Každú z týchto zmien je CK povinná objednávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu. CK je v týchto prípadoch povinná vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa. Ak objednávateľ so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť a CK mu vráti finančné úhrady. Ak CK v stanovenej lehote neobdrží vyjadrenie objednávateľa, zmluva zanikne.
2. Ak nastanú mimoriadne okolnosti počas priebehu zájazdu (dopravná situácia, štrajk, nadmieru nepriaznivé počasie, nutnosť riešenia poistnej udalosti sprievodcom apod.), CK si vyhradzuje právo na zmenu alebo nedodržanie programu v nevyhnutnej miere bez nároku objednávateľa na finančnú kompenzáciu. Ak v priamom dôsledku takýchto udalostí dôjde k nedostaveniu sa na plánovanú prehliadku a objekt účtuje stornopoplatok, tento je nákladom klienta.
3. Lodné a letecké spoločnosti si vyhradzujú právo zmeniť trasu plavby alebo letu, časy odchodov/príchodov (odletov/príletov), prípadne plavbu alebo let zrušiť. Dôvodom takéhoto kroku môžu byť poveternostné či bezpečnostné podmienky, aktuálna politická situácia, epidémie alebo iné neočakávané udalosti spadajúce do kategórie vis major alebo to môžu urobiť bez uvedenia dôvodu. CK nemá na takého zmeny a rozhodnutia žiadny vplyv a nepreberá preto za tieto zmeny a ich dôsledky žiadnu zodpovednosť. V takýchto prípadoch klientom nevzniká nárok na odškodnenie za plavbu alebo let alebo jej/jeho časť, ako i ďalšie služby neposkytnuté v priamom dôsledku vyššie uvedených udalostí.
4. CK má právo zmeny ceny zájazdu pri závažných zmenách cien dopravy, kurzu valút, zavedenia nových poplatkov a daní o rozdiel medzi cenou novou a cenou použitou pri kalkulácii pôvodnej ceny zájazdu. Cena zájazdu sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu. Ak je navrhované zvýšenie ceny zájazdu vyššie ako 8%, CK navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy o zájazde.
5. CK má právo úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ nedodržal platobné podmienky alebo iným spôsobom výrazne komplikuje alebo marí riadne zabezpečenie objednaného zájazdu. CK v tomto prípade prináleží stornopoplatok vo výške preukázateľne vynaložených nákladov (napr. uhradené zálohy) a odmena za doteraz vynaložené úsilie pri organizácii zájazdu vo výške 10 % z fakturovanej sumy alebo predpokladanej fakturovanej sumy.

V. Práva a povinnosti účastníkov zájazdu
1. Účastníci zájazdu majú právo požadovať poskytnutie služieb v rozsahu a kvalite uvedených v potvrdení zájazdu.
2. V prípade, že niektorá zo služieb nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, klient je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť sprievodcovi alebo CK, ktorí sa v rámci možností snažía zabezpečiť nápravu. Ak sprievodca nemôže zabezpečiť odstránenie nedostatku, klient spíše so sprievodcom reklamačný protokol a ak to charakter reklamácie vyžaduje, pripoja sa k nemu aj príslušné doklady. Klient má právo na vrátenie sumy za neposkytnutú službu. Ak služba nebola poskytnutá riadne, má právo na zľavu. Klient má právo uplatniť reklamáciu do dvoch rokov od skončenia zájazdu.
3. Ak účastník nevyužije pripravené a zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na ich finančnú náhradu, ani na zľavu.
4. Účastník zájazdu má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvného vzťahu pri dodržaní stornovacích podmienok. Ak je účastník nútený zrušiť účasť na zájazde zo zdravotných dôvodov a má v CK uzatvorené komplexné cestovné poistenie, uplatní si náhradu stornopoplatku v poisťovni.
5. Účastník zájazdu, ktorý závažným spôsobom počas zájazdu poruší zákonné predpisy navštíveného štátu a je jeho orgánmi stíhaný, alebo hrubým spôsobom narúša všeobecne platné normy správania sa a obmedzuje ostatných účastníkov zájazdu alebo iných ubytovaných hostí, bude zo zájazdu vylúčený a vrátený domov na vlastné náklady. Súčasne stráca nárok na vrátenie náhrady za neposkytnuté služby a je povinný uhradiť prípadné spôsobené škody.
6. Ak škola neposkytne potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní rezervácií niektorých objektov, zľavneného parkovania v niektorých mestách a pod. (väčšinou ide o vyplnenie formulárov, potvrdení o konaní školskej exkurzie, opečiatkovaného zoznamu a podobne podľa pokynov CK), nesie zodpovednosť za prípadné následky programové a finančné.

VI. Poistenie
1. V cenách zájazdoch nie je zahrnuté cestovné poistenie. Odporúčame účastníkom zájazdu, aby sa poistili. CK na objednávku zabezpečí poistenie UNION, a.s. v jednom z nasledovných variantov:
A) 2,00 €/deň, ktoré zahŕňa: poistenie liečebných nákladov v zahraničí (poistná suma 250 000 €), batožiny, straty dokladov, zodpovednosti za škodu (na zdraví, majetku), úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom), poistenie storna zájazdu, nevydarenej dovolenky, zvýšených nákladov na spätnú dopravu, doprovodu, predčasného návratu a nečerpaných služieb, nákladov na cestu blízkej osoby poisteného, nákladov v prípade choroby dieťaťa, oneskoreného nástupu na zájazd a i.
B) 0,50 €/deň, ktoré zahŕňa: poistenie storna zájazdu, nevydarenej dovolenky, predčasného návratu a nečerpaných služieb, poistenie doprovodu – len ak, že má klient v UNION-e už dojednané poistenie liečebných nákladov v zahraničí
C) 0,70 €/deň, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraniči (poist.suma 250 000 €) a zodpovednosti za škodu.
D) 1,30 €/deň - len pre školské skupinové zájazdy a uzavreté seniorské skupinové zájazdy - zahŕňa: poistenie liečebných nákladov v zahraničí (poistná suma 100 000 €, batožiny, straty dokladov, zodpovednosti za škodu (na zdraví, majetku), úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom) a poistenie storna zájazdu
2. S obsahom a rozsahom uvedených druhov poistenia by sa mali poistení účastníci zájazdu vo vlastnom záujme oboznámiť. Ak sa účastník zájazdu nepoistí, nesie sám zodpovednosť za následky, ktoré ho môžu postihnúť, a takisto sám znáša všetky náklady. Účastníkom zájazdov do krajín EÚ odporúčame okrem spomenutého komerčného poistenia zobrať si so sebou aj Európsky preukaz zdravotného poistenia.
3. CK je pre prípad úpadku poistená v Union poisťovňa, a.s.(kontakt: +421 2 20815911)

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Ak sú v kolektíve objednávateľa osoby do 15 rokov, je potrebné, aby objednávateľ mal súhlas zákonného zástupcu s účasťou na zájazde.
2. Všeobecné obchodné podmienky CK TRANSTIP, s. r. o., pre účasť na zájazdoch pre kolektívy sú spolu s potvrdením objednávky súčasťou zmluvy o zájazde. Vedúci zájazdu zabezpečí, aby so všetkými dôležitými náležitosťami zmluvy boli oboznámení všetci členovia kolektívu, ktorí sa zájazdu zúčastnia. CK nenesie zodpovednosť za následky, ktoré postihnú účastníkov zájazdu, ak ich nebudú rešpektovať.

Dôležité upozornenia:
1. Najneskôr 5 pracovných dní pred odchodom je potrebné doručiť CK kompletný zoznam účastníkov s uvedením nasledovných údajov: 1. por. č. 2. priezvisko 3. meno 4. trvalé bydlisko 5. dátum narodenia všetkých účastníkov zájazdu vrátane učiteľov resp. vedúcich. Pokiaľ je to pri niektorých typoch zájazdov potrebné, CK vyzve objednávateľa na predloženie zoznamu v skoršom termíne alebo s viacerými údajmi.
2. Za správnosť údajov v zozname zodpovedá objednávateľ.
3. Všetci účastníci zájazdov vrátane detí musia mať svoj platný cestovný doklad – pas alebo OP.
4. Pri školských zájazdoch odporúčame napísať zoznam účastníkov na hlavičkový papier školy s pečiatkou školy, čo je v niektorých objektoch podmienkou získania zľavneného vstupného. Tiež odporúčame učiteľom mať so sebou písomný súhlas rodičov s vycestovaním dieťaťa do zahraničia na daný školský zájazd.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.